§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.    Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z usług oferowanych w klubie CrossFit  Elektromoc przez CF ELEKTROMOC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klaudyny 16c 01-684, NIP 118-209-22-37 („CF12U1”) przez klientów CF12U1 („Klient”).

2.    Za Członka Klubu uznaje się Klienta, która na mocy umowy o korzystaniu z usług klubu prowadzonego przez CrossFit  Elektromoc („Umowa”) uprawniona jest do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez CrossFit  Elektromoc („Członek klubu”).

3.    Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Umów zawartych między CrossFit  Elektromoc, a Członkiem Klubu.

4.    Klub, w którym są prowadzone zajęcia sportowe CrossFit  Elektromoc znajduje się przy ul. Klaudyny 16C, 01-684 Warszawa („Klub”).

5.    CrossFit  Elektromoc świadczy usługi w zakresie organizacji zajęć sportowych w Klubie, w tym zajęć grupowych oraz treningów personalnych na zasadach określony w Regulaminie oraz Umowie.

6.    Wszelkie opłaty za usługi i produkty związane z korzystaniem z usług CrossFit  Elektromoc zawarte są w Cenniku dostępnym na stronie internetowej lub w recepcji Klubu („Cennik”).

§ 2. CZŁONKOWSTWO

1.    Członkiem klubu może zostać osoba mająca ukończone 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna prawnego, Członkiem klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 12 rok życia. Osoba, która nie ukończyła 12 roku życia, nie może zostać Członkiem Klubu.

2.    Do nabycia statusu Członka Klubu niezbędne jest zawarcie Umowy.

3.    Każdy Członek Klubu otrzymuje imienny karnet („Karnet”) potwierdzający jego uprawnienie do korzystania z usług CrossFit  Elektromoc.

4.    Członek Klubu posiadający Karnet obowiązany jest okazać go przy każdorazowym wejściu do Klubu oraz przyłożyć go do urządzenia rejestrującego znajdującego się w recepcji Klubu. Obsługa Klubu uprawniona jest do żądania okazania dowodu tożsamości w celu prawidłowej weryfikacji członkostwa Członka Klubu.

5.    Członek klubu może, w godzinach otwarcia Klubu, w zakresie uzależnionym od posiadanego Karnetu, korzystać z siłowni oraz zajęć grupowych wyłącznie w terminach określonych w grafiku dostępnym za pośrednictwem strony internetowej crossfitelektromoc.pl

6.    Członkostwo w CrossFit  Elektromoc ma charakter osobisty. Karnet upoważnia do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osobę imiennie na nim wskazaną. Zabronione jest udostępnianie Karnetu osobom trzecim. Za pierwsze wystawienie i ponowne wystawienia Karnetu w przypadku jego utraty lub uszkodzenia w wyniku okoliczności, za które nie odpowiada CrossFit  Elektromoc, pobierana jest opłata w wysokości 50zł.

7.  Klient powyższym zamawia natychmiastowe wykonanie usługi o świadczenie usług i przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług.

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

1.    Każdy Klient zobowiązany jest do:

a.    zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz jego przestrzegania,

b.    stosowania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu,

c.    korzystania z własnego ręcznika podczas ćwiczeń,

d.    przebrania się w odpowiedni strój sportowy, przed wejściem na teren sali przeznaczonej do ćwiczeń siłowych i zajęć grupowych,

e.    pozostawienia po sobie bezwzględnego porządku oraz czystości, co w szczególności rozumiane jest, jako odkładanie sprzętu na wyznaczone do tego miejsca,

f.     przechowywania swoich rzeczy w udostępnianych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie,

g.    korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu znajdującego się w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

h.    przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów znajdujących się w Klubie, w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów oraz obsługę Klubu,

i.      noszenia obuwia kąpielowego na gumowej antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe,

j.      opuszczenia terenu Klubu najpóźniej przed godziną jego zamknięcia,

k.    poinformowania obsługi Klubu o ciąży, schorzeniach cukrzycowych, niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych schorzeniach.

l.      w przypadku okoliczności wskazanych w lit. k) powyżej, Klient zobowiązany jest przedstawić w recepcji Klubu zaświadczenie lekarskie zezwalające na uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych w Klubie i zezwalające na wykonywanie ćwiczeń; w przypadku wystąpienia przeciwskazań lekarskich Klient przystępuje do zajęć sportowych na własne ryzyko.

2.    Na terenie Klubu zabrania się:

a.    spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających,

b.    utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z Klubu innym Klientom,

c.    korzystania z usług oferowanych przez CrossFit  Elektromoc osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

d.    zachowania wulgarnego lub obscenicznego, jak również zachowania godzącego w godność innych Klientów lub personelu Klubu, w tym w szczególności dyskryminacji z uwagi na rasę, religię, wiek lub płeć.

3.    Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.

4.    Personel Klubu jest uprawniony – jeżeli jest to konieczne w celu utrzymania poprawnego funkcjonowania Klubu oraz porządku i bezpieczeństwa, a także w celu przestrzegania Regulaminu – do wydawania poleceń porządkowych. Klient jest zobowiązany do przestrzegania takich poleceń.

5.    Klient może korzystać z zamykanych szafek udostępnionych przez CF12U1 wyłącznie podczas swojej obecności w Klubie. CF12U1 jest uprawniony do otwierania szafek wykorzystywanych poza tym czasem i usunięcia z nich przedmiotów pozostawionych przez Klienta jako przedmiotów pozostawionych z zamiarem wyzbycia się ich własności. CF12U1 będzie przechowywać usunięte z szafek przedmioty w depozycie, który opróżniany jest ostatniego dnia miesiąca.

6.    Przed przystąpieniem do zajęć sportowych Klient zobowiązany jest do zapisania się na zajęcia sportowe za pośrednictwem strony internetowej crossfitelektromoc.pl. Klient świadomy jest, że ilość miejsc na zajęcia sportowe organizowane w Klubie o danej porze dnia jest ograniczona, a o prawie uczestnictwa w zajęciach decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. W przypadku rezygnacji chęci z uczestnictwa w zajęciach sportowych, Klient zobowiązany jest do odwołania obecności na co najmniej 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem zajęć.

7.  CrossFit  Elektromoc zastrzega sobie prawo weryfikowania obecności na zajęciach. W przypadku nieobecności na zajęciach, wcześniej zarezerwowanych i nieodwołanych, CrossFit  Elektromoc ma prawo do blokady możliwości zapisów na zajęcia do odwołania.

§ 4. KARNETY I OPŁATY 

1.    CrossFit  Elektromoc oferuje następujące rodzaje członkostw („Karnet”):

a.    Członkostwo Open Bezterminowe

b.    Członkostwo Open 6 miesięcy,

c.    Członkostwo Open 12 miesięcy,

d.    10 WEJŚĆ,

e.    Darmowy Tydzień Testowy

f. 10 WEJŚĆ Teens

2.    Wysokość opłat za poszczególne rodzaje członkostw określa Cennik oraz Umowa („Opłata”).

3.    Podpisując Umowę Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać Opłaty za Karnet przez cały okres trwania Umowy w terminie i na warunkach określonych w Umowie. W przypadku płatności Opłaty w miesięcznych ratach, pierwszą ratę tytułem Opłaty należy uiścić niezwłocznie po podpisaniu umowy, a przed pierwszym wykorzystaniem Karnetu.

4.    Opłaty są należne i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe, okresem rozliczeniowym jest jeden okres trwający 30 dni lub w zależności od rodzaju Karnetu określona ilość wejść. Wszelkie płatności otrzymywane z góry będą traktowane jako wpłaty na poczet usług świadczonych w kolejnych okresach rozliczeniowych.

5.    Członek Klubu może uiścić Opłatę w recepcji Klubu lub za pośrednictwem strony internetowej crossfitelektromoc.pl

6.    Opłaty za Karnet można wnosić w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przelewu bankowego, jak również korzystając z opcji Przelewy24.

7.    W przypadku, gdy Umowa została zawarta na określoną liczbę wejść, Opłata za Karnet płatna jest z góry w chwili zawarcia Umowy. Termin ważności Karnetu „10 Wejść” to 3 miesiące.

8.    Opłata nie zawiera w sobie jakiejkolwiek ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 5. ZAWIESZENIE CZŁONKOWSTWA 

1.    W przypadku wystąpienia u Członka Klubu przemijającej przeszkody o charakterze zdrowotnym, Członek Klubu ma możliwość zawieszenia członkostwa na okres w sumie nie więcej niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego („Zawieszenie Członkostwa”) na zasadach określonych w Umowie.

2.    Członek klubu posiadający aktywne Członkostwo uprawniony jest do zawieszenia Członkostwa w okresie obowiązywania Umowy lub Karnetu bez podania przyczyn (np. na okres urlopu wypoczynkowego) w ramach określonej powyżej puli 30 dni przysługującej na jeden pełen rok kalendarzowy.

3.    O zamiarze zawieszenia członkostwa zgodnie z ust. 2 powyżej Członek klubu zobowiązany jest zawiadomić CF12U1 z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) dnia roboczego. W przypadku zawieszenia członkostwa, czas obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu o okres trwania zawieszenia. W okresie zawieszenia członkostwa Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych przez CrossFit  Elektromoc.

4.    W przypadku Karnetów lub członkostw niewymienionych w ust. 2 powyżej, przysługuje prawo zawieszania członkostwa wyłącznie na zasadach określonych w ust. 1 powyżej i w Umowie.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CrossFit  Elektromoc

1.    Klient obowiązany jest pozostawić wszystkie rzeczy wartościowe w depozycie znajdującym się w recepcji Klubu na czas udziału w zajęciach sportowych. CrossFit  Elektromoc1 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

2.    CrossFit  Elektromoc ponosi odpowiedzialność prawną wyłącznie w razie naruszenia podstawowych obowiązków umownych i odpowiedzialność w tym zakresie ograniczona jest do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy lub nabycia Karty Partnerskiej oraz do szkód typowych w przypadku stosunków tego rodzaju. Ograniczenie odpowiedzialności CrossFit  Elektromoc nie dotyczy odpowiedzialności prawnej za rażące niedbalstwo oraz odpowiedzialności prawnej na zasadzie winy umyślnej. Za podstawowe obowiązki umowne uznaje się takie obowiązki, które umożliwiają właściwe wykonanie Umowy i których realizacji Klient może zwykle oczekiwać.

3.    CrossFit  Elektromoc oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na terenie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu lub niestosowania się do instrukcji i poleceń instruktorów. Odpowiedzialność za szkody na osobie w pozostałym zakresie CrossFit  Elektromoc oraz instruktorzy ponoszą na zasadach ogólnych.

§ 7. REKLAMACJE

1.    Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez CrossFit  Elektromoc w formie pisemnej na adres Klubu lub w formie elektronicznej na adres: info@crossfitelektromoc.pl

2.    CrossFit  Elektromoc rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni i udziela odpowiedzi w formie pisemnej lub formie elektronicznej.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    CrossFit  Elektromoc ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

2.    Do Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie.

3.    Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z obowiązujemy prawem.

4.    CrossFit  Elektromoc ma prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu CrossFit  Elektromoc powiadamia Członka klubu na adres e-mail lub poprzez wywieszenie informacji w recepcji Klubu nie później niż w terminie miesiąca przed wejściem zmian w życie.

5.    Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego Regulaminu.

6.    Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.